KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » Cao đẳng » Tài liệu hướng dẫn

Category Archives: Tài liệu hướng dẫn

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file word)

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file pdf)

Tập huấn TĐG trường cao đẳng: Bài trình chiếu

0- Luat GDDH (6.2014)

1.Tong quan ve KDCL (06.10)

2- TT 62 Quy trinh chu ky (26.6)

3- Gioi thieu bo tieu chuan cao dang (07.10)

4. HD Tu danh gia CSGD va CTDT (26.6)

5. Phan tich tieu chi (07.10)

6. Huong dan viet Phieu danh gia tieu chi (06.10)

7. Huong dan viet bao cao tieu chi-tieu chuan-TDG (22.4)

8. XD Van hoa chat luong (26.6)

9- TimTTMC (21.4)

10. Nhung viec can trien khai (23.4)

11. Mau Phan tich tieu chi 2.6 (10.5.2014)

12. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.6 (10.5.2014)

13. Mau BC Tieu chi 2.6 (10.5.2014)

14. Ky thuat thu thap thong tin minh chung

Tài liệu tập huấn TĐG trường cao đẳng (nội dung thực hành)

1. Mau Phan tich tieu chi 2.6 (10.5.2014)

2. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.6 (10.5.2014)

3. Mau BC Tieu chi 2.6 (10.5.2014)

Gioi thieu bo tieu chuan cao dang

Văn bản hợp nhất số 08/2014 (QĐ66/2007-TT37/2012) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Cao đẳng

Văn bản hợp nhất số 08/2014 (Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Cao đẳng)

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Huong dan su dung bo tieu chuan

Huong dan Tu danh gia

thong-tu-49-2012-tt-bgdt

TT_38-Quy trinh, chu ky KĐCLG

Hướng dẫn tự đánh giá trường cao đẳng

1a.Bia

1b.Muc luc

1c. Chi thi 46

2. TT 62

3. Van ban hop nhat QD 66-TT37

4. CV 462

Huong dan TDG (09.5)

5.CV 528 HD Tim MC CD sua 563 (23.5)

6. Ki thuat thu thap thong tin minh chung

7. Ki thuat viet bao cao tu danh gia

8. Dinh nghia chat luong

9. Tong quan khai niem chat luong GDDH

10. He thong Kiem dinh CLGD o VN

11. Kinh nghiem trien khai Tu danh gia