KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Giới thiệu

Category Archives: Giới thiệu

HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Cục KTKCLGD là thành viên chính thức của:

1. Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE);

2. Mạng lưới chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương (APQN);

3. Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (AQAN).

Mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống:

B

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

DSC00114 LONG1788DSC_5966

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD

Thành lập: năm 2003;

Chức năng, nhiệm vụ (theo QĐ 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014):

– Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi phổ thông; tuyển sinh đại học, cao đẳng; đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng trong phạm vi cả nước. Thực hiện các dịch vụ công về thi phổ thông; tuyển sinh đại học, cao đẳng; đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng.

– Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị:

-Văn phòng;
-Phòng Kế hoạch – Tài chính
– Phòng Khảo thí;
– Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
– Phòng Quản lý thi tuyển sinh và công nhận văn bằng;
– Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục.
Địa chỉ cung cấp thông tin KCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp: https://kddh.deta.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Cục KTKĐCLGD đối với công tác KĐCLGD

3535QD

Quy dinh (Mục 18, trang 31)

Cơ cấu tổ chức Phòng Kiểm định CLGD đại học và TCCN

STT Họ và tên Chức danh

Liên hệ

ĐT

Email

1

TS. Lê Mỹ Phong Trưởng phòng 0904.488 299 lmphong@moet.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Hữu Cương P. Trưởng phòng 0904. 529 577 nhcuong@moet.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Ngọc Bích

P. Trưởng phòng

0905.556 609 ttnbich@moet.edu.vn

4

ThS. Trương Thị Tố Nga

CV

0912.770 070 ttnga@moet.edu.vn

5

ThS. Thiều Văn Hùng

CV

0904100678 tvhung@moet.edu.vn