KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Start here

Tài liệu và các bài trình bày Hội thảo nâng cao chất lượng TĐG cơ sở giáo dục (tại TP. HCM)

I. CÁC BÀI TRÌNH BÀY:

1. Báo cáo đề dẫn (Cục KTKĐCLGD);

2. Trường ĐH Công nghiệp HN;

3. VNU CEA (Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. HCM);

4. Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

II. KỶ YẾU:

1- Bia 2- Mục lục 3- Nội dung

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

20160819_081806_HDR 20160819_081815_HDR 20160819_083417_HDR

Tài liệu hướng dẫn đánh giá CLGD trường đại học

  1. CV 1237 ve moc chuan DH ;
  2. Tai lieu moc chuan DH kem theo CV 1237

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

Kỷ yếu và bài trình bày tại Hội thảo nâng cao chất lượng TĐG cơ sở giáo dục tại Hà Nội

Kỷ Yếu

1- Bia

2- Mục lục

3- Nội dung

Bài trình bày

1. BC De dan

2- Học vien Ngan hang

3- CD Cong dong HN

4- DH Giao thong Van tai HN

5- TC Quan y 1

Danh sách đại biểu dự Hội thảo

10a- DS tham du hoi thao 27.5

Triển khai công tác đảm bảo CLGD năm 2015-2016

979KTKDCLGD

BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐBCL NĂM 2015

CV gui co so du lieu, theo CV 194, ngay 14.02.2015

CV 194 bao cao dam bao chat luong 2015

Mau Bao cao theo CV 194, ngay 14.02.2015

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx